Splošni pogoji za naročniško razmerje z revijo Zdrave novice

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in naročnikom oziroma plačnikom na revijo Zdrave novice.

Splošno o izdajatelju in reviji Zdrave novice

Hiša idej, d. o. o., je izdajatelj tiskane revije Zdrave novice, ki je na razpolago kot brezplačnik v Lekarnah Ljubljana, Lekarnah Maribor, splošnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih po Sloveniji, Drogerijah Tuš, trgovinah Tuš na oddelkih zdrave prehrane, prodajalnah Sanolabor, poslovalnicah Optike Clarus, določenih wellness centrih, zdraviliščih, trgovinah z zdravo prehrano in na drugih distribucijskih mestih ali pa v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju

Naziv in naslov: Hiša idej Inovativna skupina, d. o. o., Plečnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Matična št.: 1199994
Davčna št.: 57994099
ID št. za DDV: SI57994099
Tel. št.: 02/61 41 200, fax: 02/61 41 207
Elektronska pošta: narocnina@zdrave-novice.si

Opredelitev bistvenih pojmov

Naročnik na revijo Zdrave novice (v nadaljevanju: naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki prejema revijo na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Naročnik je hkrati tudi plačnik. Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki se prek različnih prodajnih kanalov naroči na prejemanje revije in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Naročnina je nadomestilo za prejemanje naročene revije na želeni naslov. Naročnik se lahko na revijo naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.facebook.com/ZdraveNovice.

Letno število izvodov

Izdajatelj izdaja letno 10 številk revije Zdrave novice, od katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/januar) dvojni.

Naročanje

Fizične in pravne osebe se lahko naročijo na naslednje načine:

  • po elektronski pošti: narocnina@zdrave-novice.si,
  • pisno na naslov izdajatelja: Hiša idej d. o. o., Naročnina Zdrave novice, Plečnikova ulica 7, 2000 Maribor ali
  • po faxu: 02/ 61 41 207.

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o naročniku:

  • če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon, e-poštni naslov, podpis;
  • če je naročnik pravna oseba: naziv podjetja, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov, podpis zakonitega zastopnika in žig podjetja;
  • izjavo, da je naročnik v celoti seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji.

Le naročilo, ki vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke, se šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila izdajatelj plačniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. Če izdajatelj plačnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, se naročilo šteje za popolno in se izvrši v 8 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

Naročnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja revije in jamči za pravilnost in celovitost podatkov. V primeru spremembe naslova prejemanja je dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja v 7 dneh po nastanku spremembe, sicer izdajatelj ne jamči in ne prevzema odgovornosti za nedostavljene izvode.

Naročnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročene revije. Skladno s 4. točko 5. odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot, Uradni list RS, št. 20/1998 in nadaljnje spremembe) naročnik, ki je fizična oseba (potrošnik), nima pravice do odstopa od pogodbe po prvem odstavku 43. člena ZVPot.

Plačevanje naročnine

Plačnik naroča revijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja, in sicer:

  • cena za enoletno naročnino (10 številk) na revijo Zdrave novice brez darila je 15,00 EUR (9,5 % DDV vključen) oziroma
  • cena za enoletno naročnino (10 številk) na revijo Zdrave novice s presenečenjem (uporabnim darilom) enkrat v letu je 21,90 EUR (8,5 % DDV vključen).

Darilo bo naročnik prejel enkrat na leto, pri čemer si izdajatelj pridružuje pravico, da pošlje darilo kadarkoli med letom.

Cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.facebook.com/ZdraveNovice. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami na spletni strani. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali prek e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se smatra, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Izdajatelj izstavi naročniku (fizični ali pravni osebi) račun enkrat letno za eno leto oziroma 10 številk, od katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/januar) dvojni. Rok plačila je viden na računu. Naročnik plačuje račune na banki z univerzalnim plačilnim nalogom – UPN.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek za naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Hiša idej d. o. o., Naročnina Zdrave novice, Prežihova ulica 21, 2000 Maribor.

V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, naročnik revije ne prejme. Prejme naslednjo izdano številko od plačila.

Podatki o naročniku

Hiša idej, d. o. o., bo osebne podatke naročnika uporabljala za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Hiša idej, d. o. o., spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik dovoljuje, da Hiša idej, d. o. o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko Hiša idej, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve naročnika v skladu z veljavno zakonodajo. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Hiša idej, d. o. o., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Hiša idej, d. o. o. je dolžna v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter naročnika v nadaljnjih 10 dneh o tem obvestiti.

Dostava

Izdajatelj se obvezuje, da bo pričel dostavljati prvo naslednjo izdano številko po plačilu celoletne naročnine na želeni naslov. Naročniki revijo prejemajo po pošti. Reklamacije glede dostave sprejema oddelek za naročnine prek elektronskega naslova narocnina@zdrave-novice.si ali po telefonu na 02/61 41 200. Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave revije (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) v najkrajšem možnem času. Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved naročnine na revijo

Prenehanje naročniškega razmerja (odpoved naročnine) mora biti podana v pisni obliki in poslana po pošti na naslov Hiša idej, d. o. o., Prežihova ulica 21, 2000 Maribor ali na e-naslov narocnina@zdrave-novice.si. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 5. v mesecu, začnejo veljati za prvo naslednjo izdajo. Odpovedi, prejete po 5. v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu, razen kadar je pisno dogovorjeno drugače.

Končne določbe

Naročnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Hiši idej, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem. Na razpolago so na spletni strani www.facebook.com/ZdraveNovice. Hiša idej, d. o. o. lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 01.07.2013.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Mariboru.